Lesní technika Ostatní Vyklizovací naviják Lezus - 3

Vyklizovací naviják Lezus - 3

Spolehlivý vyklizovací naviják se může stát velice vhodným mechanizačním prostředkem, který v těžebně-výrobním procesu řeší problematiku přepravy dřeva na přibližovací linie. Není proto divu, že se jeho konstrukcí zabývali a dále ještě zabývají odborníci.

Prvním typem mechanizačního prostředku této kategorie se stal naviják, jehož pohyb byl zabezpečován ocelovým pásem a který měl označení LPV-20. Jeho vážným nedostatkem však bylo, že nemohl být ovládán radiostanicí, což vyžadovalo dvojčlennou obsluhu, měl tedy negativní dopad na ekonomiku práce. Výroba tohoto zařízení se proto zastavila.

V odbobí, kdy se na Slovensku pracovalo na vývoji uvedeného typu stroje, pracovníci Výzkumné stanice VULHM Zbraslav-Strnady v Krtinách začali pracovat na navijáku pod označením VNAD-2. Jde o typ zařízení, které je určeno na vyklizování dříví především v lanovkových terénech. Toto zařízení se však nikdy sériově nevyrábělo a v současnosti není ve výrobním programu žádného podniku, zabývajícího se výrobou lesních strojů. Je pravděpodobné, že výrobu zahájí některý z podniků státních lesů.

Další typ vyklizovacícho navijáku byl vyvinut v Krnově. Jednalo se o typ označený jako PNP-122, ve kterém pohonnou jednotkou byl automobilový dvoudobý motor. Zařízení však mělo určité nevýhody a proto se od jeho výroby upustilo.

Zastavením výroby navijáku LPV-20 v ZŤS Námestovo se však vývoj malé mechanizace neskončil. Přistoupilo se k jeho inovaci. Inovovaný vyklizovací naviják, který již měl ovládání pomocí radiostanice, byl označen jako LPV-20.1. Nezávisle na tomto typu byla vyvíjena další verze označená jako LPV-2121.

Ani jeden z obou uvedených typů však vyráběn nebyl a celá záležitost byla ukončena odzkoušením prototypu a vypracováním výkresové dokumentace, která se pravděpodobně ještě dnes nachází v ZŤS Martin.

Je možné konstatovat, že nejdále se v oblasti těchto strojů dostal vyklizovaci naviják pod označením LEZUS-3. Snad největší zásluhu na jeho existenci má bývalý zaměstnanec ZŤS v Martině, pan Ján Bakoš. Současným výrobcem tohoto zařízení je Okresní podnik místního průmyslu Michalovce.

Protože jde o provedeni, které by v lesním provozu mohlo najít uplatnění, uvedeme stručně jeho charakteristiku.

Označení LEZUS-3 v podstatě znamená leso-zahrádkářský univerzální stroj se třemi možnostmi pohybu. Verze pro využití v lesním hospodářství je vybavená navijákem. Svými adaptéry je v oblasti lesního provozu určen především na obdělávání půdy ve školkách, na převoz sazenic, hnojiv a nářadí, na pomoc při vytahování lana výkonnějších mechanizačních prostředků, vyklizování kmenů nebo stromů z pracovních polí na přibližovací linky apod.

Hnací jednotkou zařízení je motocyklový motor Z 175, typ 487, který má výkon 9,6 kW a který je uložen v rámu člunovitého tvaru spolu s navijákem a řetězovými převody. Ovládání stroje na dálku je možné bud pomocí kabelu anebo radiostanicí LESANA-2 prostřednictvím elektropneumatického ventilu.

 

LPV-20Lezus-3

Tažná síla v laně 20 kN
Délka lana 80 m, průmer lana 6,3 mm
Hmotnost stroje 140 kg
Svahová dostupnost 42°
Rozchod kol 750 mm
Obsah nádrže 4 l (1 pracovní směna)

 

V lesním provozu byl tento typ navijáku zkoušen pracovníky Výzkumného ústavu lesního hospodářství Zvolen. Směnová výkonnost je daná průměrným objemem připravovaného dříví. Na základě dosažených výsledků se však pohybuje od 6 do 10 m3. Na základě ergonomických šetření, která byla rovněž vykonána, je možné práci s daným typem stroje zařadit do skupiny prací průměrně těžkých. Hlukové zatížení obsluhy stroje dosahuje hodnoty 80 -82,5 dB.

 

Na základě orientačních údajů, které jsou v příspěvku uvedeny, můžeme konstatovat, že vyklizovací naviják LEZUS-3 svými výkony v porostech výchovných těžeb s malými objemy těžených stromů najde své opodstatnění. Dokáže pracovat v terénech, kde přístup traktoru je z hlediska členitosti terénu nemožný a z hlediska ekonomického málo efektivní.

Přes všechny uvedené výhody však můžeme při zavádění do lesního provozu očekávat určité těžkosti a problémy, pramenící hlavně z některých závad, i když drobného charakteru. Častá příčina je především v nevhodném hnacím agregátu. Tuto skutečnost si výrobce plně uvědomuje. Jakmile se na našem trhu objeví stabilní motor vhodných parametrů, bude do vyklizovacího navijáku ihned použit.

Zdroj : Lesnická práce 4/90

Komentáře (0)Add Comment

Napiš komentář
Musíš se přihlásit, abys mohl přidat komentář. Zaregistruj se pokud ještě nemáš účet.

busy